Meranie vlhkosti

 
Pomocou merania vlhkosti v stavebných materiáloch, izoláciách a vo vzduchu je možné zistiť rozsah škôd spôsobených vodou.

 

Slúžia na to rôzne druhy meracích techník:

 

1. Meranie odporovou sondou
Vykonávame_meranie_vlhkosti_pomocou_meracích_prístrojov_Gann_alebo_CM

Pri meraní odporovou sondou sa jedná o meranie vlhkosti elektoronickou cestou.
Tento druh merania umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu vlhkosti a pritom je aj nedeštruktívny. Preto sa táto metóda štandardne používa pri obhliadkach aj pri následných kontrolných meraniach počas sušenia.

Pre určenie elektrického odporu stavebného materiálu sa používajú rôzne elektródy. Obsah vlhkosti v stavebnom materiále sa vyobrazí na koncovom zariadení meracieho prístroja v meracích jednotkách nazývaných digity a v percentách.   Tieto hodnoty zapisujeme do správy z obhliadky, príp. do meracieho protokolu do záznamu o nameraných hodnotách meracích bodov.

2. Meranie CM prístrojom (Metóda pomocou karbidu vápnika)
Meranie_vlhkosti_je_dôležité_pri_stavebných_prácach

Pre účel vedecky uznávaného CM merania  sa odoberá vzorka z časti stavebného materiálu, z ktorej chceme určiť obsah vody.  

Vzorka sa presne odváži, vloží do kovovej nádoby spolu s kovovými guličkami a ampulkou karbidu vápnika, nádoba sa uzavrie a silným zatrepaním sa zamieša obsah.  
Po cca 10 minútach je možné priamo z manometra, alebo z výpočtu a grafu v tabuľke určiť vzniknutý konštantný tlak.

3. Kontrola priebehu vysušovania
Meraním_vlhkosti_kontrolujeme_priebeh_vysušovania_budovy
Redukcia nutných kontrolných meraní a úspora s tým spojených nákladov.

Meracie zariadenie s ovládaním na diaľku

Zariadenie na kontrolu priebehu vysušovania s ovládaním na diaľku pri všetkých vysušovacích opatreniach vrátane rôznych meracích sond.

4. Infračervená kamera

Prístroj Varioscan je synonymom pre termografiu s najvyššou kvalitou obrazu a presnosťou merania.  

Oblasti použitia infračervenej tepelnej kamery sú:

  • Stavebná termografia
  • Kontroly rozvodných skríň
  • Lokalizácia netesností
  • Zisťovanie vád na elektronických súčiastkách (plošné spoje)
  • Kontrola prúdenia teplého a studeného vzduchu
  • Zameranie umiestnenia rozvodov (podlahové kúrenie)
  • Termická diagnostika strojov
  • Kontrola energotechnických zariadení

Tepelné mosty môžu spôsobovať následnú tvorbu plesní, a sú tým nepriaznivé pre obyvateľov a stavebné substancie.

 
  netesné spoje na plochých strechách
 
  chybne zhotovená izolácia na prechodoch na strešnú konštrukciu

 

 

termografická analýza pred sanáciou

Pre zistenie príčiny tvorby plesní Vám poskytneme záznam na meracom protokole, vyobrazenia a odborný posudok.

Kontakt

Kontakt_na_pobočku_v_Bratislave,_meracie_zariadenia

Prejsť na kontaktný formulár... tu