Princíp

Princíp_absorpčného_vysušovania_na_základe_absorpcie

Každý absorpčný sušič využíva fyzikálnu vlastnosť vysušovacích prostriedkov pojímať pri vysokej relatívnej vzdušnej vlhkosti vodné pary a následne ich pôsobením zníženej vzdušnej vlhkosti znova odovzdať.

Srdcom našich prístrojov je absorpčný rotor, ktorý pozostáva z veľkého počtu axiálne vedených kanálov usporiadaných koncentricky zo striedavo plochých alebo zvlnených vrstiev (obr. matica rotora).

Ak sa oddelí tento druh dutinovej štruktúry pomocou izolačného systému do - v najjednoduchšom prípade - dvoch sektorov a uvedie sa do rovnomernej rotácie, tvorí toto základ pre kontinuálne a paralerne prebiehajúce ukladanie (absorpciu) a vylučovanie (regeneráciu) vody  v rotore odvlhčovača (obr. CONSORB).

Vlhkosť procesného vzduchu obsiahnutá v najväčšom sektore rotora je privádzaná kontinuálnym otáčaním rotora do ohrievanej oblasti regenerácie, kde prebieha odoberanie vodných pár teplým vzduchom, ktorý prefukuje okolo.

V závislosti od veľkosti odvlhčovača a daností priestoru je možné použiť pritom vykurovacie médium elektrické, parovodné, teplovodné, plynové alebo spalinové.

Vylučovaný regenerovaný vzduch musí byť spravidla ako zavlhnutý opotrebovaný vzduch vyvádzaný  von, nakoľko obsahuje všetok objem vody odstránený z procesného vzduchu. 

Vyprodukovaný vysušený vzduch je možné rôznym spôsobom využiť.

Priebeh teploty

Proces absorpcie je nutne spojený so zvýšovaním teploty procesného vzduchu počas sušenia.

Latentný ojem teploty obsiahnutý v pôvodných vodných parách sa premieňa počas zachytávania do nasiakavého materiálu na pocitové, teda vnímateľné teplo. Z čisto ideálneho pohľadu sa uskutočňuje priebeh sušenia bez teplotných strát. Keďže pri regenerácii teplého vzduchu počas sústavného otáčania rotora je do procesného vzduchu odovzdávané aj obsiahnuté teplo, možno tento proces vysušovania prezentovať ako proces bez tepelných strát (nepriepustný).

 

Teplota vháňaného a vyfukovaného procesného vzduchu pri redukovanej absolútnej vlhkosti na gram sa zvýši približne od 2,8 do 3,5 °C.

Vnútorné spätné získavanie tepla pre absorpčný odvlhčovač

Odvlhčovanie_vzduchu_pomocou_absorpcie

Pre mierne zníženie zvyšovania teploty procesného vzduchu počas sušenia a pre možnosť využiť znova časť odpadového tepla, je väčšina našich odvlhčovačov vybavená ešte tretím rotorom, takzvaným sektorom odpadového vzduchu(s. RECUSORB).

Regeneračný vháňaný vzduch odoberá v sektore odpadového vzduchu teplo zadržané v materiále rotora a  tým sa stáva predhriatym a čiastočne odvlhčeným.

Vďaka tomuto integrovanému spätnému získavaniu tepla sa redukuje špecifická spotreba energie, rotor sa lepšie regeneruje a vyprodukovaný suchý vzduch je suchší a chladnejší ako pri iných systémoch.