Ako_vysušiť_byt?_Princíp_vysušovania._Metódy_vysušovania._Spôsob_odvlhčovania.

Kondenzačné odvlhčovanie

Vysušovanie_pomocou_kondenzácie_vzdušnej_vlhkosti,_alebo_pary_odvlhčenie_alebo_vysušenie_vzduchu

Princíp vysušovania za pomoci kondenzácie vzdušnej vlhkosti je jednoduchý. Ventilátor zabudovaný v odvlhčovači nasáva vlhký teplý vzduch určený na vysušenie. Ten prechádza popri lamelách s prúdiacim chladivom, ktoré ho rýchlo schladzujú.

Nakoľko studený vzduch pojme menej vzdušnej vlhkosti ako teplý, spôsobuje tento náhly pokles teploty kondenzáciu prebytočnej vlhkosti. Na chladiacich lamelách kondenzačného odvlhčovača sa preto tvorí kondenzát a ten následne zamŕza.

Cirkulácia chladiva je v určitých krátkych intervaloch prerušovaná, aby sa mohol zamrznutý kondenzát pri opätovnom zvýšení teploty roztopiť a stiecť do zbernej nádoby. Tú je potrebné pravidelne vylievať, inak by mohla pretiecť. Aby k tomu nedošlo, je na zbernej nádobe inštalovaný plavák, ktorý pri naplnení nádoby prístroj vypne. Ak prístroje nepracujú, predlžuje sa doba vysušovania. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť pravidelné vylievanie nádob, môže byť za určitých podmienok na odvlhčovač napojená hadica, ktorá kondenzát odvádza priamo do umývadla, alebo odtoku do kanalizácie.

Nasadenie kondenzačných odvlhčovačov je možné/účinné len pri teplote od 10 °C , a keďže pracujú v otvorenom systéme, je bezpodmienečne potrebné odvlhčované priestory uzavrieť, príp. oddeliť.

 

Adsorpčné sušenie

Absorpčné_sušiče_alebo_odvlhčovače_pracujú_na_princípe_absorpcie_vlhkosti_zo_vzduchu

Srdcom našich prístrojov je absorpčný rotor, ktorý pozostáva z veľkého počtu axiálne vedených kanálov usporiadaných koncentricky zo striedavo plochých alebo zvlnených vrstiev (obr. matica rotora).

Ak sa oddelí tento druh dutinovej štruktúry pomocou izolačného systému do - v najjednoduchšom prípade - dvoch sektorov a uvedie sa do rovnomernej rotácie, tvorí toto základ pre kontinuálne a paralerne prebiehajúce ukladanie (absorpciu) a vylučovanie (regeneráciu) vody  v rotore odvlhčovača (obr. CONSORB).

Vlhkosť procesného vzduchu obsiahnutá v najväčšom sektore rotora je privádzaná kontinuálnym otáčaním rotora do ohrievanej oblasti regenerácie, kde prebieha odoberanie vodných pár teplým vzduchom, ktorý prefukuje okolo.

V závislosti od veľkosti odvlhčovača a daností priestoru je možné použiť pritom vykurovacie médium elektrické, parovodné, teplovodné, plynové alebo spalinové.

Vylučovaný regenerovaný vzduch musí byť spravidla ako zavlhnutý opotrebovaný vzduch vyvádzaný  von, nakoľko obsahuje všetok objem vody odstránený z procesného vzduchu. 

Vyprodukovaný vysušený vzduch je možné rôznym spôsobom využiť.

 

Priebeh teploty

Proces absorpcie je nutne spojený so zvyšovaním teploty procesného vzduchu počas sušenia.

Latentný objem teploty obsiahnutý v pôvodných vodných parách sa premieňa počas zachytávania do nasiakavého materiálu na pocitové, teda vnímateľné teplo. Z čisto ideálneho pohľadu sa uskutočňuje priebeh sušenia bez teplotných strát. Keďže pri regenerácii teplého vzduchu počas sústavného otáčania rotora je do procesného vzduchu odovzdávané aj obsiahnuté teplo, možno tento proces vysušovania prezentovať ako proces bez tepelných strát (nepriepustný).

Teplota vháňaného a vyfukovaného procesného vzduchu pri redukovanej absolútnej vlhkosti na gram sa zvýši približne od 2,8 do 3,5 °C.

 

Vnútorné spätné získavanie tepla u absorpčného odvlhčovača

Pre mierne spomalenie zvyšovania teploty procesného vzduchu počas sušenia a pre možnosť využiť znova časť odpadového tepla, je väčšina našich odvlhčovačov vybavená ešte tretím rotorom, takzvaným sektorom odpadového vzduchu(s. RECUSORB).

Regeneračný vháňaný vzduch odoberá v sektore odpadového vzduchu teplo zadržané v materiáli rotora, a  tým sa stáva predhriatym a čiastočne odvlhčeným.

Vďaka tomuto integrovanému spätnému získavaniu tepla sa redukuje špecifická spotreba energie, rotor sa lepšie regeneruje a vyprodukovaný suchý vzduch je suchší a chladnejší ako pri iných systémoch.

 

 

Odkaz na odborný článok o princípe vysušovania:

http://www.istavebnictvo.sk/clanky/vysusanie-vlhkeho-muriva/