Vyhlásenie o zodpovednosti

Všetky informácie a údaje budú starostlivo preverené a spracované. TVG-Drystar nepreberá žiadnu záruku za správnosť a úplnosť informácií. Za škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s užívaním, zneužitím alebo funkčnosťou týchto WWW-servisov alebo s  ponúkanými informáciami v nich, nepreberá TVG-Drystar žiadnu zodpovednosť.

 

Zdôrazňujeme, že naša firma, naši pracovníci, prípadne ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti TVG-Drystar, nemajú žiaden vplyv na úpravu a obsah prípadných stránok hypertextového prepojenia.

 

Týmto sa výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu všetkých stránok hypertextového prepojenia na drystar.sk a ich obsah nepokladáme za vlastný.

 

Toto prehlásenie platí pre všetky linky uložené na drystar.sk.

 

Ochranné značky

 

Všetky spomínané autorské práva patria ich súčasnému oprávnenému vlastníkovi.